วีซ่ายุโรป (เชงเก่น)  Europe Schengen Visa


ความตกลงเชงเก่น (Schengen Agreement) เป็นความตกลงระหว่างประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปอันให้สัตยาบันเมื่อ พ.ศ. 2528 สาระสำคัญเป็นการอนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเดินทางระหว่างกันโดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง ข้อตกลงนี้มีผลต่อประชากร 4,000,000 คนใน 24 ประเทศ (21 ธันวาคม พ.ศ. 2550) ครอบคลุมเนื้อที่ 4,268,633 ตารางกิโลเมตร (1,648,128 ตารางไมล์) นอกจากนั้นยังให้การอนุญาตชั่วคราวกับผู้ถือใบอนุญาตเชงเกน (Schengen Visa) มีสิทธิในการเดินทางได้ชั่วคราวในประเทศสมาชิกโดยถือใบอนุญาตใบเดียว ตามสนธิสัญญาอัมส์เตอร์ดัม (Treaty of Amsterdam) ข้อตกลงและตัดสินใจทุกข้อของความตกลงเชงเกนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายของสหภาพยุโรป

ประเทศที่ลงนามในความตกลงฉบับนี้มีด้วยกัน 30 ประเทศรวมทั้งประเทศในสหภาพยุโรปทุกประเทศ และประเทศนอกสหภาพอีก 3 ประเทศคือ ประเทศไอซ์แลนด์ ประเทศนอร์เวย์ และ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมี 26 ประเทศที่ใช้ความตกลงนี้ สหราชอาณาจักรยังมิได้ใช้กฎนี้ หลังจากที่มีการปฏิบัติข้อตกลงนี้ด่านหรือป้อมตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่อยู่ในเครือเชงเกนก็ถูกรื้อทิ้ง

ประเทศสมาชิกเชงเก่น

ประเทศที่อนุญาตให้ประชาชนในกลุ่มเชงเกนสามารถเดินทางระหว่างกันโดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง และประชาชนจากประเทศนอกกลุ่มเชงเกนเดินทางระหว่างประเทศเชงเกนได้โดยใช้ใบอนุญาตเพียงใบเดียว - ใบอนุญาตเชงเกน (Schengen Visa) ประเทศสมาชิกทั้งหมดหลังจากการเข้าร่วมเพิ่มในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย 

ประเทศไซปรัส เลื่อนการอนุญาตไปหนึ่งปี ประเทศบัลแกเรีย และ ประเทศโรมาเนียยังอยู่ในการพิจารณา

 

เอกสารสำหรับผู้ยื่นคำร้อง

1.แบบฟอร์มใบสมัคร และ เอกสารการนัดหมาย สำหรับบางสถานทูตที่ต้องมีการนัดหมาย 

2.หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้าเคยมี)

3.ใบเชิญตัวจริงที่ออกจากสำนักงานที่เกี่ยวข้องจากประเทศที่ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องการเดินทางไป กรณีไปพักกับผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศ หรือ ใบจองโรงแรม 

4.สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ

5.สำเนาสูติบัตร ( ถ้ามี )พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ

6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ( ถ้ามี )พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ

7.ทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า ( ถ้ามี )พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

8.ประกันการเดินทาง 

9.ใบรับรองงาน/ใบลางาน กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้นำหนังสือรับรอง อายุไม่เกิน 1 เดือน หรือ ทะเบียนการค้า พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ

10.รูปถ่ายติดใบสมัคร รูปสี พื้นหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป 

11.บัญชีธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน และ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร 

12.แผนการเดินทาง ( ควรมี )

 

กรณีมีผู้รับรองค่าใช้จ่าย หรือ สปอนเซอร์ ติดต่อสอบถามเอกสารได้โดยตรงกับบริษัท ที่เบอร์ 089-611-7636 คุณอาย 

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่ละประเทศไม่เท่ากัน บางสถานทูตลูกค้าสามารถชำระเองได้ในวันที่สถานทูตนัดยื่นเอกสารใบสมัคร 

 

ค่าบริการ  2500 บาท มีดังนี้

1.กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

2.นัดคิวยื่นวีซ่า

3.ตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นวีซ่า

4.จัดเรียงเอกสารก่อนทำการยื่นวีซ่า 

5.ออกใบจองตั๋วเครื่องบิน

6.แปลเอกสารส่วนตัว บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน   

7.ส่งอีเมลย์แจ้งรายการเอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่า 


   << Back

Contact us:  Office Location

ARNA EDUCATION AND SERVICES CO.,LTD.
754/8 Rangsiya  Village soi Punnawithi 22, Sukhumvit 101 Rd.
Pharkanong Bkk 10260

Mobile No. 087-712-6189/ 098-329-3588
Tel : 02-108-7687, Fax : 02-011-9105 

Email:  thitiporn536@gmail.com, arnaeduc@gmail.com

How to get here: 

(Take a BTS skytrain get off at the Punnawithi BTS exit 1 just walk downstairs and turn left then walk straight  until you reach Sukhumvit 101 from there you can take a motorcyle going to Punawitthi Soi 22 travel time for about 10mins fare for Motorcycle ( 10 Baht) arrive at Punawitthi soi 22 please turn right you can see our company Arna Education & Services Co., LTD 


Website:http://www.arnaeducationservices.co.th

Website:http://www.arnadriving.com

Chaengwattana Immigration Map


Visitors
Today 53
Yesterday 180
Total 92,988
Page Views
Today 62
Yesterday 254
Total 127,014
Content info :
Arna Education and Services Company Limited
Rangsiya Housing Estate, Sukhumvit Road,
Punawithi Lane, Bang Chak Sub-district,
Phra Khanong District, Bangkok  
Mobile No.: 087-712-6189/ 098-329-3588 / 098-287-8990
Tel: 02-108-7687  
Fax No: 02-011-9105
Email:thitiporn@gmail.com / arnaeduc@gmail.com
Line ID : 0983293588   Skype: Thitiporn.Doucette
www.arnaeducationservices.co.th

Thai Goverment Link :
 
เว็บสำเร็จรูป
×