TRAINING COURSE หลักสูตรภาษาที่เปิดอบรม

1. Case Studies of Perfect English E-mail Writing (Workshop)

การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษจากตัวอย่างทนำไปใช้จริง

2. Advanced Business English Communication

การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นสูง

3. English for AEC Accountants

ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชียุค AEC

4. English for Boosting Sales

ภาษาอังกฤษส่งเสริมการขาย

5. English for Business Communication

ภาษาอังกฤษเพี่อการสื่อสาร

6. English for HR

ภาษาอังกฤษสำหรับ HR มืออาชีพ

7. Presentation in English

 • English for Presentations is a practical course for professionals who need to give presentations in English. This course covers the language and skills involved at each stage of a presentation. Other related topics are also addressed, such as dealing with nervousness and interacting with an audience.

การนำเสนองานโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพน ประทับใจ

 • ภาษาอังกฤษสำหรับการสำเสนองาน เป็นคอร์สที่ฝึกการพูดภาษาอังกฤษในการนำเสนองาน ประกอบด้วยภาษาและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนองานในแต่ละขั้นตอน นอกจากนั้นยังมีการสอนการเตรียมตัวการเสนองาน เช่น การแก้ปัญหาความกังวลก่อนการนำเสนองาน การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง ผู้ชมการนำเสนอ

8. Telephoning in English

การสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ

9. Business English Conversation in a workplace

การสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

       -  การทักทาย การแนะนำลูกค้า

10.English for Accounting

ภาษาอังกฤษเพื่อการบัญชี

11.English for the Automobile Industry

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์

12.English for Aviation

 • English for Aviation is a suitable course for pilots and air traffic controllers who need to prepare for the language fluency test required by the International Civil Aviation Organization (ICAO). The course covers pre-flight checks, through the flight path, to switching off the engines, with all content aligned to ICAO 'Operational Level 4' guidelines.

ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน

 • ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสายการบิน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่กำลังมองหางานในสายการบิน และบุคคลที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้วซึ่งต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้ดีขึ้น ก่อน หรือระหว่างการบิน คอร์สนี้สอนให้ผู้เรียน สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน ถูกต้องสุภาพ และมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่ต่างกันไป

13.English for Banking and Finance

 • English for Finance is an appropriate course for those who need English to work in the finance sector. The course covers customer relationship management, selling, how to participate in meetings, and investment strategies.

ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคารและการเงิน

 • ภาษาอังกฤษสำหรับการเงิน เหมาะสำหรับบุคลากรที่ทำงานด้านการเงิน ซึ่งเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ และทักษะภาษาอังกฤษในการทำงานด้านการเงิน เช่น การเงิน การธนาคาร การลงทุน ระบบเศรษฐกิจโลก ฯลฯ

14.English for Cabin Crew

ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

15.English for the Energy Industry

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมพลังงาน

16.English for Hotels

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

17.English for Human Resources

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

18.English for Legal Professionals

ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพด้านกฎหมาย

19.English for Logistics

 • English for Logistics is a valuable course for those who work in the logistics industry, and who need English to communicate when transporting, shipping, and storing goods. The course covers a range of subjects associated with the logistics industry, including transport and shipping, warehouse and storage, and documentation and finance.

ภาษาอังกฤษสำหรับจิสติกส์

 • ภาษาอังกฤษสำหรับโลจิสติกส์ คือคอร์สสำหรับคนที่ทำงานด้านโลจิสติกส์ และคนที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการขนส่งและการเคลื่อนย้ายของและสินค้า

20.English for Marketing and Advertising

 • English for Marketing and Advertising is an advantageous course for marketing and advertising professionals who need to communicate confidently and effectively in English. The course covers a range of skills and topics such as talking to clients, discussing advertising campaigns, establishing a marketing plan, and writing a press release.

ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการโฆษณา

 • ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาดและการโฆษณา เป็นคอร์สสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการตลาดและการโฆษณา ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจตามลำดับทักษะและหัวข้อ เช่น การคุยกับลูกค้า การอภิปรายการโฆษณา การทำแผนการตลาด และการเขียนโฆษณาลงสื่อ

21.English for Medicine

 • English for Medicine is an essential course for medical students, doctors, and nurses who need to communicate in English. During the course the students will practice target language in situations that mimic their current positions.

ภาษาอังกฤษเพื่อการแพทย์

 • ภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์ เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์ หรือแพทย์ พยาบาลที่ต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ ระหว่างการเรียนผู้เรียนจะได้ฝึการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ต้องเจอในการทำงาน

22.English for Nursing

ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล

23.English for Oil and Gas

 • English for Oil and Gas Industry is a helpful course for those who need English to work successfully in the oil and gas industry. During the course the students will develop the vocabulary, language, and skills that they need to understand the industry, and apply this knowledge to practical situations.

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจก๊าซและน้ำมัน

 • ภาษาอังกฤษสำหรับสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน เป็นคอร์สที่มี่ประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษ ในอุตสาหกรรมน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติเพื่อการทำงาน การเรียนรู้ประกอบด้วยคำศัพท์ การใช้หลักภาษา และทักษะที่นักเรียนต้องเข้าใจในการทำงานด้านนี้และสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อใช้จริงในการทำงาน

24.English for the Pharmaceutical Industry

 • English for the Pharmaceutical Industry teaches students how to communicate effectively in different areas of pharmaceuticals.


The course is suitable for a range of pharmaceutical professionals, such as chemists, formulation scientists, lab technicians, medical writers, and clinical researchers.

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมเภสัชกรรม

 • ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมยา สอนผู้เรียนในด้านการสื่อสารที่ต้องเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยา คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจที่กำลังทำงานหรือเรียนเกี่ยวกับเภสัชกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่นนักเคมี เจ้าหน้าที่แลบยา คนเขียนสูตรยาหรือนักวิจัย

25.English for Sales and Purchasing

 • English for Sales and Purchasing is suitable for both buyers and sales people, who require fluent business English to manage international clients, deal with foreign suppliers, attend international exhibitions, and deal with complaints and enquiries.


 • English for Sales and Purchasing presents the essential expressions and conversation techniques that will enable successful communication in these situations.

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดซื้อและจัดจำหน่าย

 • ภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขาย เหมาะสำหรับทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย ที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการติดต่อกับลูกค้าต่างชาติ หรือ คู่ค้าต่างชาติ หรือการเข้าร่วมนิทรรศการหรือการแสดงสินค้านานาชาติ แม้กระทั่งการรับคำบ่นจากลูกค้า
 • คอร์สนี้เป็นการนำเสนอสำนวนและบทสนทนาที่สำคัญที่ต้องใช้จริงในการทำงาน เพื่อให้การสื่อสารประสบความสำเร็จ

26.English for Secretaries and Administrative Personnel

ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการและการบริหารบุคคล

27.English for Telecoms and IT

 • English for Telecoms and Information Technology is an advantageous course for anyone working in the telecoms and information technology sector. This course covers a range of subjects, including mobility, software, services, and media. The structure of the course allows students to learn new language in context, and practice new skills through a variety of exercises and activities.

ภาษาอังกฤษเพื่อโทรคมนาคมและไอที

 • ภาษาอังกฤษในการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับทุกคนที่ทำงานด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเนื้อหาครอบคลุม เกี่ยวกับโปรแกรม สื่อ หรือ การถ่ายโอนโยกย้ายข้อมูล และการเชื่อมต่อต่าง นักเรียนสารถเรียนภาษาอังกฤษจากบริบทที่ใช้ในการทำงาน และฝึกทักษะใหม่ ในการทำงานโดยใช้ภาษาอังกฤษผ่านแบบฝึกหัด และกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน
 1. English for Tourism


 • Effective Communication skills for meeting


 • Presentation skills


  


 • Report writing • Email writing


ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในการประชุม               

 • การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน

ทักษะการนำเสนองานในเชิงภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ

         -       การนำเสนอความคิด

         -    แนะนำการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์

เรียนรู้การเทคนิคการเขียนรายงานอย่างไรให้ดีรวมทั้งเรียนรู้แนวทางการเขียนหลากหลายรูปแบบ

 • โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 • หลักการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง
 • รูปแบบการเขียนรายงาน

การสื่อสารผ่านการเขียนอีเมล์

 • มารยาทในการเขียนอีเมล์
 • รูปแบบการเขียนอีเมล์ที่ดีทำอย่างไร
 • การฝึกฝนเพิ่มเติม


29.Customer Service

 • English for Customer Care is a useful course for people who have direct contact with customers in a variety of contexts, including hotels, banks, helpdesks and call centers. Students learn the language skills, professional techniques, and specific strategies they need to communicate successfully in English with customers.

การให้บริการลูกค้า (รับมือกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ)

 • าษาอังกฤษสำหรับลูกค้าสัมพันธ์ เป็นคอร์สที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ในสถานการณ์ที่หลากหลาย เช่น โรงแรม ธนาคาร ประชาสัมพันธ์ สายด่วน หรือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะทางภาษา เทคนิคการเจรจา ที่ต้องใช้ในการสื่อสารให้ประสบความสำเร็จกับลูกค้า

30.English for Negotiating 

 • English for Negotiating is a valuable course for those who need to negotiate in English. This course provides learners with the appropriate language, specific intercultural skills, and effective techniques necessary to be a successful negotiator.

ภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรอง

 • ภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจา ต่อรอง เป็นคอร์สที่มีความสำคัญสำหรับคนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเจรจาการค้า หรือธุรกิจต่าง ซึ่งการเรียนดังกล่าวประกอบด้วย การใช้ภาษาที่เหมาะสม การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และทักษะสำคัญอื่น ในการเจรจาต่อรอง
 1. English for Socializing 
 • English for Socializing is a valuable course for those who need English to socialize in a professional context. This course teaches students how to build good relationships with international clients and colleagues. The course includes essential expressions and conversation techniques that will enable students to socialize and make business contacts in English.


ภาษาอังกฤษสำหรับการออกงานสังคม

 • ภาษาอังกฤษสำหรับการออกงานสังคม เป็นคอร์สที่เหมาะกับบุคคลที่ต้องออกงานสังคมเพื่อการทำงาน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าต่างชาติและเพื่อนร่วมงาน โดยการเรียน ศัพท์ และสำนวนที่ต้องใช้ในสถานการณ์ ฝึกการใช้ในสถานการณ์จริงและเชิงธุรกิจ
 1. English for Meetings
 • English for Meetings is an ideal course for professionals who need to participate in a meeting with confidence. The course gives students techniques and strategies to help them communicate in business meetings, using appropriate vocabulary, key expressions, and phrases.

ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม

 • ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม เป็นคอร์สสำหรับผู้เรียนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเข้าร่วมการประชุมอย่างมั่นใจ ประกอบด้วยเทคนิค วิธีการที่ช่วยในการสื่อสารในการประชุม การใช้คำศัพท์ สำนวน ที่เหมาะสม
Contact us:  Office Location

ARNA EDUCATION AND SERVICES CO.,LTD.
754/8 Rangsiya  Village soi Punnawithi 22, Sukhumvit 101 Rd.
Pharkanong Bkk 10260

Mobile No. 087-712-6189/ 098-329-3588
Tel : 02-108-7687, Fax : 02-011-9105 

Email:  thitiporn536@gmail.com, arnaeduc@gmail.com

How to get here: 

(Take a BTS skytrain get off at the Punnawithi BTS exit 1 just walk downstairs and turn left then walk straight  until you reach Sukhumvit 101 from there you can take a motorcyle going to Punawitthi Soi 22 travel time for about 10mins fare for Motorcycle ( 10 Baht) arrive at Punawitthi soi 22 please turn right you can see our company Arna Education & Services Co., LTD License and RregistrationChaengwattana Immigration Map


Visitors
Today 105
Yesterday 178
Total 91,598
Page Views
Today 108
Yesterday 276
Total 125,452
Content info :
Arna Education and Services Company Limited
Rangsiya Housing Estate, Sukhumvit Road,
Punawithi Lane, Bang Chak Sub-district,
Phra Khanong District, Bangkok  
Mobile No.: 087-712-6189/ 098-329-3588 / 098-287-8990
Tel: 02-108-7687  
Fax No: 02-011-9105
Email:thitiporn@gmail.com / arnaeduc@gmail.com
Line ID : 0983293588   Skype: Thitiporn.Doucette
www.arnaeducationservices.co.th

Thai Goverment Link :
 
เว็บสำเร็จรูป
×