Contact us:  Office Location

ARNA EDUCATION AND SERVICES CO.,LTD.
754/8 Rangsiya  Village soi Punnawithi 22, Sukhumvit 101 Rd.
Pharkanong Bkk 10260

Mobile No. 087-712-6189/ 098-329-3588
Tel : 02-108-7687, Fax : 02-011-9105 

Email:  thitiporn536@gmail.com, arnaeduc@gmail.com

How to get here: 

(Take a BTS skytrain get off at the Punnawithi BTS exit 1 just walk downstairs and turn left then walk straight  until you reach Sukhumvit 101 from there you can take a motorcyle going to Punawitthi Soi 22 travel time for about 10mins fare for Motorcycle ( 10 Baht) arrive at Punawitthi soi 22 please turn right you can see our company Arna Education & Services Co., LTD License and Rregistration
วีซ่าประเทศสเปน Spain Visa      วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสเปน

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

o หนังสือเดินทาง จะต้องมีระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเดินทางและหลังจากที่เดินทางกลับมาไทยจะต้องเหลือ 3 เดือน พร้อมสำเนา 2 ชุด
o รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ที่มีพื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน)
o ตั๋วเดินทางไปและกลับจากสเปนหรือในกลุ่มเชงเก้น โดยประเทศสเปนต้องเป็นประเทศหลักในการเดินทาง คุณไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วเพื่อใช้สำหรับการขอวีซ่า : สามารถใช้หลักฐานการสำรองที่นั่งได้ และเมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติจึงทำการออกตั๋วเครื่องบิน
ในกรณีการเดินทางไปในหลายสถานที่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเสมอ
 
หลักฐานที่แสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทางอื่นๆ
o หลักฐานที่พัก เช่น ใบจองโรงแรม หนังสือเชิญ (เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาสเปน) ซึ่งสามารถใช้สำเนา หรือสแกนเอกสารเชิญนั้นเพื่อประกอบการพิจารณา สถานทูตฯ สามารถขอเอกสารตัวจริงก่อนออกวีซ่าได้ ถ้าพักที่โรงแรม ในกรณีที่มีคนพักมากกว่า 1 ท่านจะต้องระบุชื่อของแขกที่จะเข้าพักให้ครับทุกท่านในตางรางการจองโรงแรม
o หลักฐานการเงินของผู้เดินทาง
o หนังสือรับรองการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น(ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้ยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท)
o หลักฐานที่แสดงสถานภาพทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน (หลักฐานการเสียภาษี, หลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ฯลฯ)
o หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากทางธนาคารตัวจริงและสำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ที่แสดงว่าผู้ขอนั้นมีฐานะทางการเงินของตนเองเพียงพอในการเดินทาง และตลอดระยะเวลาที่พำนักเป็นระยะเวลาติดต่อกันจนถึงเดือนปัจจุบัน (ไม่รับพิจารณาหลักฐานการเงินของบุคคลอื่น หรือของบริษัทที่รับรองค่าใช้จ่าย)
o ในกรณีที่บริษัทของผู้ขอวีซ่า หรือบริษัทผู้เชิญออกค่าใช้จ่าย ต้องระบุการรับรองค่าใช้จ่ายไว้ในหนังสือเชิญ
o จดหมายรับรองจากธนาคารตัวจริง(บัญชีส่วนตัว)และ สำเนาสมุดบัญชี หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงสถานภาพทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน (หลักฐานการเสียภาษี, หลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ฯลฯหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากทางธนาคาร) ที่แสดงว่าผู้ขอนั้นมีฐานะทางการเงินของตนเองเพียงพอในการเดินทาง และตลอดระยะเวลาที่พำนัก เป็นระยะเวลาติดต่อกันจนถึงเดือนปัจจุบัน (ไม่รับพิจารณาหลักฐานการเงินของบุคคลอื่น หรือของบริษัทที่รับรองค่าใช้จ่าย) กรุณาจำไว้ว่าตำรวจที่ชายแดนเชงเก้นอาจขอให้นักท่องเที่ยวแสดงหลักฐานทางการเงินก่อนที่จะอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศสมาชิกเชงเก้นได้
o เฉพาะบุคคลต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นที่สามารถขอเชงเก้นวีซ่าที่สถานทูตของสเปนในกรุงเทพฯได้ โดยแสดงหลักฐานการมีวีซ่าระยะยาว หรือใบอนุญาตทำงานตัวจริง และวีซ่า re – entry

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า

ค่าธรรมเนียมสถานทูต

ค่าบริการยื่นวีซ่า

รวมค่าใช้จ่าย

วีซ่าท่องเที่ยว (เข้าออกหลายครั้ง)

2,900 บาท

2,000 บาท

4,900 บาท


หมายเหตุ

o ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
o ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น
o ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
o คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อสัมภาษณ์หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้
o ในบางกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมอาจจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 30 - 60 วัน
o อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าแปลเอกสารและเบี้ยประกันภัยการเดินทาง
o บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา

-------------------------------------------------------------------------------------------

        วีซ่าธุรกิจประเทศสเปน

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
o หนังสือเดินทาง จะต้องมีระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเดินทางและหลังจากที่เดินทางกลับมาไทยจะต้องเหลือ 3 เดือน พร้อมสำเนา 2 ชุด
o รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ที่มีพื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน)
o ตั๋วเดินทางไปและกลับจากสเปนหรือในกลุ่มเชงเก้น โดยประเทศสเปนต้องเป็นประเทศหลักในการเดินทาง คุณไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วเพื่อใช้สำหรับการขอวีซ่า : สามารถใช้หลักฐานการสำรองที่นั่งได้ และเมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติจึงทำการออกตั๋วเครื่องบิน
ในกรณีการเดินทางไปในหลายสถานที่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเสมอ
เอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเดินทาง :
o จดหมายเชิญ (เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาสเปน) จากบริษัท หรือองค์กรในประเทศสเปน โดยระบุชื่อผู้เชิญ, บริษัท หรือองค์กร, บุคคลที่ได้รับเชิญ, วัตถุประสงค์, วันที่ และตารางการเดินทางที่ชัดเจน ซึ่งสามารถใช้สำเนา หรือสแกนเอกสารเชิญนั้นเพื่อประกอบการพิจารณา สถานทูตฯ สามารถขอเอกสารตัวจริงก่อนออกวีซ่าได้
o หลักฐานแสดงความว่ามีความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างผู้เชิญ กับผู้รับเชิญ (เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาสเปน) ซึ่งสามารถใช้สำเนา หรือสแกนเอกสารเชิญนั้นเพื่อประกอบการพิจารณา สถานทูตฯ สามารถขอเอกสารตัวจริงก่อนออกวีซ่าได้
หลักฐานที่แสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทางอื่นๆ
o หลักฐานที่พัก เช่น ใบจองโรงแรม หนังสือเชิญ (เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาสเปน) ซึ่งสามารถใช้สำเนา หรือสแกนเอกสารเชิญนั้นเพื่อประกอบการพิจารณา สถานทูตฯ สามารถขอเอกสารตัวจริงก่อนออกวีซ่าได้ ถ้าพักที่โรงแรม ในกรณีที่มีคนพักมากกว่า 1 ท่านจะต้องระบุชื่อของแขกที่จะเข้าพักให้ครับทุกท่านในตางรางการจองโรงแรม
o หลักฐานการเงินของผู้เดินทาง
o หนังสือรับรองการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น(ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้ยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท)
o หลักฐานที่แสดงสถานภาพทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน (หลักฐานการเสียภาษี, หลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ฯลฯ)
o หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากทางธนาคารตัวจริงและสำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ที่แสดงว่าผู้ขอนั้นมีฐานะทางการเงินของตนเองเพียงพอในการเดินทาง และตลอดระยะเวลาที่พำนักเป็นระยะเวลาติดต่อกันจนถึงเดือนปัจจุบัน (ไม่รับพิจารณาหลักฐานการเงินของบุคคลอื่น หรือของบริษัทที่รับรองค่าใช้จ่าย)
o ในกรณีที่บริษัทของผู้ขอวีซ่า หรือบริษัทผู้เชิญออกค่าใช้จ่าย ต้องระบุการรับรองค่าใช้จ่ายไว้ในหนังสือเชิญ
o จดหมายรับรองจากธนาคารตัวจริง(บัญชีส่วนตัว)และ สำเนาสมุดบัญชี หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงสถานภาพทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน (หลักฐานการเสียภาษี, หลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ฯลฯหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากทางธนาคาร) ที่แสดงว่าผู้ขอนั้นมีฐานะทางการเงินของตนเองเพียงพอในการเดินทาง และตลอดระยะเวลาที่พำนัก เป็นระยะเวลาติดต่อกันจนถึงเดือนปัจจุบัน (ไม่รับพิจารณาหลักฐานการเงินของบุคคลอื่น หรือของบริษัทที่รับรองค่าใช้จ่าย) กรุณาจำไว้ว่าตำรวจที่ชายแดนเชงเก้นอาจขอให้นักท่องเที่ยวแสดงหลักฐานทางการเงินก่อนที่จะอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศสมาชิกเชงเก้นได้
o เฉพาะบุคคลต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นที่สามารถขอเชงเก้นวีซ่าที่สถานทูตของสเปนในกรุงเทพฯได้ โดยแสดงหลักฐานการมีวีซ่าระยะยาว หรือใบอนุญาตทำงานตัวจริง และวีซ่า re – entry

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า

ค่าธรรมเนียมสถานทูต

ค่าบริการยื่นวีซ่า

รวมค่าใช้จ่าย

วีซ่าธุรกิจ (เข้าออกหลายครั้ง)

3,000 บาท

2,000 บาท

5,000 บาท


หมายเหตุ

o ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
o ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น
o ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
o คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อสัมภาษณ์หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้
o ในบางกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมอาจจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 30 - 60 วัน
o อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าแปลเอกสารและเบี้ยประกันภัยการเดินทาง
o บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา
   << Back

Chaengwattana Immigration Map


Visitors
Today 104
Yesterday 178
Total 91,597
Page Views
Today 107
Yesterday 276
Total 125,451
Content info :
Arna Education and Services Company Limited
Rangsiya Housing Estate, Sukhumvit Road,
Punawithi Lane, Bang Chak Sub-district,
Phra Khanong District, Bangkok  
Mobile No.: 087-712-6189/ 098-329-3588 / 098-287-8990
Tel: 02-108-7687  
Fax No: 02-011-9105
Email:thitiporn@gmail.com / arnaeduc@gmail.com
Line ID : 0983293588   Skype: Thitiporn.Doucette
www.arnaeducationservices.co.th

Thai Goverment Link :
 
เว็บสำเร็จรูป
×