Contact Us
Mobile No. 087-712-6189/098-329-3588
Tel : 02-108-7687, Fax : 02-011-9105
Line ID: 087-712-6189
Skype ID: thitiporn.doucette
Email: thitporn536@gmail.com/arnaeduc@gmail.com

Arna Education & Services Co., Ltd
 


Visitors
Today 217
Yesterday 330
Total 169,779
Page Views
Today 218
Yesterday 349
Total 235,188
Training  Language Courses

  หลักสูตรอบรมภาษาจีน Chinese
   มี 4 ทุกระดับ ฟัง พูด อ่าน เขียน
   สำหรับนักเรียน นักศึกษา  ช่วงปิดเทอม ภายใน และ นอกสถานที่

  จุดประสงค์การเรียนรู้

  1.สามารถออกเสียงคำศัพท์ รวมทั้งประโยคทักทายเป็นภาษาจีนได้
  2.สามารถบอกความหมายของคำศัพท์ รวมทั้งประโยคทักทายเป็นภาษาไทยและภาษาจีนได้
  3.สามารถเขียนคำศัพท์ รวมทั้งประโยคทักทายเป็นภาษาจีนได้ พร้อมทั้งแทนเสียงในสระพินอินได้
  4.สามารถกล่าวคำทักทายเป็นภาษาจีนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

  English

 
  2. หลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศอบรมโดยเจ้าของภาษา English
   ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่  รับริการอบรม ภายใน และ นอกสถานที่

 
   -หลักสูตรแกรมม่า (Grammar Course)
   -หลักสูตรการเขียน (Writing Course)
   -หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business Course)
   -หลักสูตรอบรมภาษาแบบตัวต่อตัว (Private Course)

  วัตถุประสงค์ และ วิธีการสอน

   สนับสนุนการพัฒนาแบบองค์รวมในด้านการสื่อสาร ทักษะทางภาษา และทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
   • สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างนักเรียนกับเพื่อนวัยเดียวกัน และระหว่างนักเรียนกับผู้ใหญ่
   • สนับสนุนให้เกิดพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกายด้านการช่วยเหลือตัวเอง ด้านสังคม และอารมณ์ รวมถึง       การแก้ไขปัญหาด้านเหตุผลและตัวเลข ด้านความรู้ความเข้าใจโลกกว้าง และด้านความคิดสร้างสรรค์Œ
   • เพิ่มความมั่นใจในการพูดและเขียนภาษาอังฤษ ช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้น อ.3 สำหรับการเรียนต่อ       ในระดับประถมศึกษา
   • นำกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
   • สร้างเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนผ่านการเล่าเรื่อง เพลง และกิจกรรม

อบรมภาษาสำหรับอนุบาล 1-3

  

  อบรมภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของภาษา สำหรับประถม  1-6  English Primary

  วัดถุประสงค์การเรียนรู้

   1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ
   2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาตามบริบทที่พบ
   3. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อบูรณาการกับวิชาอื่นที่เรียนตามความสนใจ
   4. เพื่อให้นำกลยุทธ์ในการเรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และสร้างเสริมนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต
   5. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การศึกษาต่อการประกอบอาชีพการสร้างความร่วมมือ และการอยู่ร่วมมือและการร่วมกันในสังคม
ภายใน และ นอกกสถานที่ สำหรับองค์กร และ ผู้สนใจทั่วไป

    

  อบรมภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของภาษา สำหรับมัธยม 1 -6   English Secondary

  วัตถุประสงค์และวิธีการสอน

  • พัฒนาทุกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด
  • เพิ่มความสามารถในการใช้หลักไวยากรณ์อย่างถูกต้อง รวมถึงเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ จากบริบทที่อยู่รอบตัวเด็กวัยรุ่น
  • สนับสนุนให้นักเรียนกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ และเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษตามความถนัดของตน
  • สร้างเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมถึงทักษะการทำข้อสอบ
  • สนับสนุนการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการสอบ
  • ช่วยนักเรียนเตรียมความพร้อมต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ด้วยการผสมผสานการเรียนภาษาอังกฤษเข้ากับวิชาอื่นๆ
  • กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านการมอบหมายการบ้าน


   หลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับองค์กร โดยเจ้าของภาษา บริษัทอานา เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส ฯ รับบริการ และ ปรึกษาออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องประเภทงานขององค์กร หรือความต้องการของลูกค้า.

  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
  บริษัทอานาเล็งเห็นความสำคัญการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับองค์กรที่มีการติดต่อประสานงาน กับชาวต่าง  ประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวคล้อง เพี่อเสริมทักษะภาษาต่างประเทศให้ ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานทุกระดับ เพราะ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ทั่วโลกสื่อสารกัน องค์กรที่ได้รับการอบรมภาษาต่างประเทศ ถือเป็นจุดแข็งขององค์กร เพราะการทำธุรกิจมีการแข่งขันสูง การพัฒนาองค์ และ บุคลากรเป็นการ เพื่อยกระดับองค์กรให้ เทียบเท่ากับ สากล และ สอดคล้องกับธุรกิจยุดสมัย  AEC 


  ตัวอย่างหัวข้อการประชุม

   การสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการประชุมที่นิยมใช้งานบ่อย ๆ (Meeting)   ประชุมเดือดแบบนี้ ขอลาออกดีกว่า  เครียด !!!!! โว้ย เครียด...

   ในการประชุมนั้นผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มักจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นิยมพูดกันบ่อย ๆ เช่น
   Discussion
   แปลว่า: การถกเถียงกันด้วยเหตุผลเพื่อให้ได้ข้อสรุป
   Announcement
   แปลว่า: การประกาศอย่างเป็นทางการ
   Root Cause
   แปลว่า: สาเหตุของปัญหา
  According to ……..         *** พบบ่อยมาก***
  แปลว่า: เป็นไปตาม ……..  หรือ ตามที่ …….

  Meeting Topic
  แปลว่า: หัวข้อการประชุม
  Issues
  แปลว่า: ประเด็น
  Invited to a meeting
  แปลว่า: เชิญเข้าร่วมประชุม
  Rearrange
  แปลว่า: จัดเตรียมใหม่
  Hold
  แปลว่า: พักไว้ก่อน, เก็บไว้ก่อน หรือ ว่าดองไว้ก่อน แล้วกัน
  Weekly Meeting
  แปลว่า:ประชุมประจำสัปดาห์

  Monthly Meeting
  แปลว่า: ประชุมประจำเดือน

  Annual Meeting
  แปลว่า: ประชุมใหญ่ประจำปี

  Shareholder  Meeting
  คือ: ประชุมผู้ถือหุ้น
  Agenda
  คือ: หัวข้อเรื่องที่จะพูดในที่ประชุม
  Minutes
  คือ:บันทึกการประชุม
  Debate
  คือ: การถกเถียงกัน หรือ การโต้วาที


   เอ่อ ! ทีหลัง  I จะไม่นัดพวก U หลังมื้อเที่ยง แล้ว ประชุมทีไร เป็นอันต้องหลับทุกที เซ็งโว้ย !!! เซง...
   ตัวอย่างบทสนทนาที่นิยมพูดกันมาก ในที่ประชุม เช่น
   We are having a meeting today.
   แปลว่า: วันนี้พวกเรามีการประชุมกันนะ
  The meeting start at 10 am.
   แปลว่า: เริ่มประชุมเวลา 10 โมงเช้า

   Let’s meet in the conference room in 30 minute.
   แปลว่า:มาเจอกันที่ห้องประชุมภายใน 30 นาที
  Today we are discussing …..
  แปลว่า:  หัวข้อที่เราจะประชุมวันนี้คือ …..

  Let’s focus on ……
  แปลว่า:  ให้ความสนใจไปที่เรื่อง …….In my opinion …….
  แปลว่า: ในความเห็นผม/ฉัน …………..I’m convinced that ……..   อบรมภาษาไทย  และ วัฒนะธรรมไทยวิถีการใช้ชีวิตคนไทยสำหรับชาวต่างประเทศภายใน และ นอกสถานที่ 
   สำหรับองค์กร แบบกรุ๊ป ส่วนตัว สามารกำหนดเวลาอบรมได้
   อบรมภาษาไทยโดยเจ้าของภาษา 

 

 

  
 


วิถีการใช้ชีวิตของคนไทย วัฒธรรมประเพณีสงกรานต์ของคนไทย

 
Thai for Kids

Thai for Adults

Thai for Conversations

Thai for Business

Pre-Thai Reading

Beginner Reading

Intermediate Reading

Advanced Reading

Pre-Thai Writing

Beginner Writing

Intermediate Writing

Advanced Writing

Pre-Thai Speaking

Beginner Speaking

Beginner Speaking

Advanced Speaking

Pre-Thai Listening

Beginner Listening

Beginner Listening

Advanced Listening
รับบริการจัด English Camp สำหรับโรงเรียน และ องค์กร

Promotion พิเศษ สำหรับองค์กร”  (100 ชั่วโมง)
สมัครวันนี้ รับทันทีฟรี English Course  10ชั่วโมง 

                            ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่
                            -หลักสูตรแกรมม่า  (Grammar Course)
                            -หลักสูตรการเขียน (Writing Course)
                            -หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business Course)
                            -หลักสูตรอบรมภาษาแบบตัวต่อตัว (Private Course)ฝ่ายบริการลูกค้าด้านอบรมภาษาต่างประเทศได้ที่
02-108-7687, 087-712-6189,09832-93588
Id line 08832-93588, E-mail thitipor536@gmail.com, arnaeduc@gmail.com
www.arnaeducationservices.co.th, Facebook:htps:// www.facebook: arnaeducation and services.com


Useful Links
ED​ visa, Thai visa, Retirement visa, Non Immigrant Visa, Marriage Visa
Contact Us :
ARNA EDUCATION AND SERVICES CO.,LTD.
754/8 Rangsiya  Village soi Punnawithi 22,
Sukhumvit 101 Rd. Pharkanong Bkk 10260
Mobile No. 087-712-6189 ,098-329-3588
Tel : 02-108-7687  Fax : 02-011-9105
Facebook : arnaeucation and services.com
Website: www.arnaeducationservices.co.th

              
Thai Goverment Link :
Career Jobs Link:
 
เว็บสำเร็จรูป
×