วีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ New Zealand   ประเทศนิวซีแลนด์   NEW ZEALAND VISA APPICATION, Bangkok Thailand

  ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์  ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ห่างจากประเทศออสเตรเลียมาทางทิศตะวันออก 1,600 กิโลเมตร ประเทศนิวซีแลนด์ประกอบด้วย 2 เกาะหลัก คือ เกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าประเทศอังกฤษเล็กน้อย และใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น และยังมีเกาะเล็กๆ อีกจำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะเกาะเล็กซึ่งตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะใต้ มีชื่อเรียกว่า เกาะสจ๊วต (Stewart Island)

 ประเทศนิวซีแลนด์ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 270,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีช่องแคบคุ๊กเป็นจุดแบ่งเขตระหว่างพื้นที่ของเกาะเหนือและเกาะใต้ ซึ่งจัดเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ราวกับว่าประเทศเล็กๆนี้ได้รวบรวมสภาพพื้นที่ และบรรยากาศของนานาประเทศทั่วโลกไว้อย่างครบถ้วน เพราะนิวซีแลนด์ประกอบไปด้วยชายหาดทอดยาวกว่า 1,700 กิโลเมตร รับกับมหาสมุทรสีครามที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งบริเวณที่เป็นบ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟ บ่อโคลนเดือด และฟยอร์ด อันสวยงามและน่าพิศวงยิ่งนัก

 สภาพอากาศ ของประเทศนิวซีแลนด์ ถือเป็นสิ่งที่พิเศษสุดสำหรับประเทศนี้ เนื่องจากไร้ซึ่งมลพิษใดๆ โดยสิ้นเชิง และมีช่วงเวลาสำหรับรับแสงอาทิตย์ตลอดทุกวัน โดยเฉลี่ยวันละ 7 - 8 ชั่วโมง ในฤดูร้อน และ 4 - 5 ชั่วโมง ในฤดูหนาว 

 

 วัฒนธรรม ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่ได้รับอารยธรรมอังกฤษแทบทั้งสิ้นการแต่งกายจะดูคล้ายชาวอังกฤษทางตอนเหนือ มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ

 

 ระบบไฟฟ้า นิวซีแลนด์ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ (V) แต่ใช้ปลั๊กไฟแบบสามขา ถ้าหากจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทยต้องใช้ Adapter ในการแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นระบบเดียวกับกระแสไฟฟ้าทีใช้ในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งสามารถหาซื้อ Adapter ได้ทั้งในประเทศไทยและนิวซีแลนด์

 

 สกุลเงิน ประเทศนิวซีแลนด์ใช้สกุลเงินดอลลาร์ ((NZ$) 1 ดอลลาร์มีค่าเท่ากับ 100 เซนต์ โดยจะแบ่งธนบัตรออกเป็น 6 ประเภท คือ $1, $2, $5, $10, $20 และ $100 และเหรียญแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 5 cents, 10 cents, 20 cents และ 50 cents 1 NZ$ มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 23 บาท

 ธนาคาร  ที่ประเทศนิวซีแลนด์จะทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. บัตรเอทีเอ็ม และบัตรเครดิตใช้ระบบรหัสเช่นเดียวกับประเทศไทย และสามารถใช้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเครดิตทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารผ่านทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตได้ ( ข้อมูลอ้างอิงจากwww.mangoleaningexpress.com )

 

เอกสารการยื่นขอวีซ่าของผู้สมัคร  

  1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เล่มปัจจุบัน และ เล่มเก่า ( ถ้ามี )

  2.รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป  พื้นหลังขาว  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

  3.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้าน และมือถือ

  4.แบบฟอร์ม NZ1017 กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ  1 ชุด 

  5.สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)

  6.ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ตัวจริง) กรณีเป็นลูกจ้าง หรือสำเนาทะเบียนการค้า กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

  7.หลักฐานการเงิน โดยใช้สำเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกและหากมีการต่อเล่มสอง กรุณาสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกพร้อมปรับสมุดเงินฝากของท่าน ณ วันปัจจุบันที่สุด

  8.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ)

  9.สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นหญิงสมรสแล้วต้องใช้)

  10.กรณีมีผู้สปอนเซอร์หรือมีผู้รับรอง   ต้องใช้แบบฟอมร์เอกสารการเงินที่ทางสถานทูตกำหนด  พร้อมเอกสารส่วนตัวของผู้รับรอง

 

  ระยะเวลาในการยื่น       1 – 2  สัปดาห์  (สามารถยื่นแทนได้)

  ค่าธรรมเนียม                  5, 100 บาท   ( ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานทูต )

  สถานที่ยื่นวีซ่า               M Thai Tower, ชั้น 14  ตึก All Seasons Place  87 ถนนวิทยุ ลุมพินี กรุงเทพ

  เวลาทำการ                    จันทร์ ศุกร์  เวลา 08.30 – 15.00               

  เวลายื่นวีซ่า                    จันทร์ ศุกร์  เวลา 08.30 – 12.00

  เวลารับที่ยื่นวีซ่า            จันทร์ ศุกร์  เวลา 14.00 – 15.00

---------------------------------------------------------------------------------


วีซ่าธุรกิจประเทศนิวซีแลนด์

 

 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
  • แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ คลิกที่นี
  • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
  • ใบรับรองการทำงาน ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจต้องแสดงใบจดทะเบียนการค้า
  • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมใบการันตีเงินงากจากธนาคาร
  • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
  • หลักฐานการจองโรงแรม
  • ประกันการเดินทางวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
  • ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
 • อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า

ค่าวีซ่าชำระสถานทูต

ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า

รวมค่าใช้จ่าย

วีซ่าธุรกิจ

3,800 บาท

1,000 บาท

4,800 บาท

 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 09:00- 12:00 น. และ 13:00-16:00 น. โทรศัพท์: 0 2654 3444 แฟกซ์ : 0 2654 3445
  • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:00- 12:00 น. และ 13:00-16:00 น.
  • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:00- 12:00 น. และ 13:00-16:00 น.

 • หมายเหตุ
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
  • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
  • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

   << Back

Contact us:  Office Location

ARNA EDUCATION AND SERVICES CO.,LTD.
754/8 Rangsiya  Village soi Punnawithi 22, Sukhumvit 101 Rd.
Pharkanong Bkk 10260

Mobile No. 087-712-6189/ 098-329-3588
Tel : 02-108-7687, Fax : 02-011-9105 

Email:  thitiporn536@gmail.com, arnaeduc@gmail.com

How to get here: 

(Take a BTS skytrain get off at the Punnawithi BTS exit 1 just walk downstairs and turn left then walk straight  until you reach Sukhumvit 101 from there you can take a motorcyle going to Punawitthi Soi 22 travel time for about 10mins fare for Motorcycle ( 10 Baht) arrive at Punawitthi soi 22 please turn right you can see our company Arna Education & Services Co., LTD License and RregistrationChaengwattana Immigration Map


Visitors
Today 90
Yesterday 178
Total 91,583
Page Views
Today 92
Yesterday 276
Total 125,436
Content info :
Arna Education and Services Company Limited
Rangsiya Housing Estate, Sukhumvit Road,
Punawithi Lane, Bang Chak Sub-district,
Phra Khanong District, Bangkok  
Mobile No.: 087-712-6189/ 098-329-3588 / 098-287-8990
Tel: 02-108-7687  
Fax No: 02-011-9105
Email:thitiporn@gmail.com / arnaeduc@gmail.com
Line ID : 0983293588   Skype: Thitiporn.Doucette
www.arnaeducationservices.co.th

Thai Goverment Link :
 
เว็บสำเร็จรูป
×